1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Klinica Health Elements en een cliënt waarop Klinica Health Elements deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Klinica Health Elements
Klinica Health Elements zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende standard. Klinica Health Elements zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Klinica Health Elements melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Klinica Health Elements het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Dit bedraagt het minimale uurtarief van een huidbehandeling 75 euro of een lichaamsbehandeling van 80 euro. Bij promotie behandelingen of behandelingen met een voucher of cadeaubon zal Klinica Health Elements  de gehele actie prijs aan de client factureren. Annuleren van afspraken kan uitsluitend via whatsapp bericht naar nummer 0621663573 of 0647960970.
Afmelden , annuleren of wijzigen via email is niet toegestaan.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Klinica Health Elements de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Klinica Health Elements de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Klinica Health Elements heeft het recht om alle gemaakte afspraken wijzigen indien de betreffende behandelaar is verhinderd of indien de betreffende behandelaar loopt uit met een andere behandeling.
Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

4. Prijzen & Betaling
Klinica Health Elements vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW uitgezonderd de Natuurgeneeskunde behandelingen. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per in te voldoen.

5. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Klinica Health Elements vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Klinica Health Elements neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Klinica Health Elements behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens van de cliënt worden niet verkocht of verhuurd aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de behandelaar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Klinica Health Elements is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Klinica Health Elements is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Klinica Health Elements geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
* De cliënt andere producten dan de door de behandelaar geadviseerde producten heeft gebruikt
* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
* De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij Klinica Health Elements gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Klinica Health Elements doch binnen een week (7 dagen).

9. Beschadiging & Diefstal
Klinica Health Elements heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Klinica Health Elements meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Klinica Health Elements en aan de behandelaar. Klinica Health Elements moet de klager binnen 14 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Klinica Health Elements de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.
Aangekochte behandelingen worden niet terug betaald. 
Indien cliënt gebruik maakt van pakket actie betekent dat de de cliënt de eerste behandeling betaalt en de vervolg behandelingen gratis ontvangt zoals vernoemd is in de actie.
Het is niet mogelijk om je overgebleven behandelingen inwisselen voor geld.
Het is niet mogelijk om geld te ontvangen van niet gebruikte behandelingen.

11. Behoorlijk Gedrag
De cliënt behoort zich in de ruimtes van Klinica Health Elements behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Klinica Health Elements het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Klinica Health Elements en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Klinica Health Elements is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Klinica Health Elements.
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.
Klinica Health Elements betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Klinica Health Elements aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.